Wyniki

Program ,, Tydzień ruchu-rozruszamy dalej Polskę”

Serdeczne zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie ,, Tydzień ruchu-rozruszamy dalej Polskę”

Jeśli Wasi trenerzy, nauczyciele posiadają po­mysł na za­ję­cia za­chę­ca­ją­ce do ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, Ich moc­ną stro­ną jest kre­atyw­ność, a mo­że po pro­stu kochają siatkówkę i chcą swo­ją ra­dość z jej upra­wia­nia prze­ka­zać in­nym? Je­śli tak jest, zachęcam do udziału w kon­kur­sie „Ty­dzień ru­chu — ra­zem roz­ru­sza­my Pol­skę”, któ­re­go głównym or­ga­ni­za­to­rem jest Think Tank for Sport,

Projekt skierowany jest do wszystkich — nie­za­leż­nie od wie­ku, płci, sta­tu­su spo­łecz­ne­go czy stop­nia spraw­no­ści. W ubie­głym roku przez pierw­szych sie­dem dni paź­dzier­ni­ka w 23 kra­jach od­by­ło się set­ki im­prez, w któ­rych udział wzię­ło po­nad 140 ty­się­cy osób. W tym roku do ak­cji przy­łą­cza się też Pol­ska. Promując Polską Siatkówkę i jej Środowisko gorąco zachęcam do udziału w Projekcie.

Każ­dy z Was mo­że zor­ga­ni­zo­wać im­pre­zę spor­to­wą pod szyl­dem „Mo­ve Week”, czy­li Ty­dzień Ru­chu. Mo­że być to jed­na im­pre­za lub ca­ły cykl. Waż­ne by to co za­pla­nu­je­cie od­by­ło się mię­dzy 7 a 13 paź­dzier­ni­ka 2013, jako część ogól­no­eu­ro­pej­skie­go pro­jek­tu.

Ru­szy­ła już re­je­stra­cja pro­jek­tów kon­kur­so­wych! Zgłoszenia i rejestracja tylko do końca sierpnia

Wy­ło­nio­nych zo­sta­nie 60 naj­lep­szych pro­po­zy­cji. Głów­ną na­gro­dą jest wy­jazd do Bar­ce­lo­ny i udział w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­gre­sie MOVE. Ale są też na­gro­dy po­cie­sze­nia.

Wię­cej in­for­ma­cji znajdą Państwo na stro­nie  www.tydzienruchu.pl  Tam będzie można sprawdzić, czy zgło­sił się już do kon­kur­su ktoś z Waszego województwa, miejscowości, wsi, gmi­ny, szko­ły czy po­wia­tu, jak i przeczytać wszystko na temat konkursu.