Wyniki

Uchwała Zarządu ŁZPS w sprawie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ŁZPS

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), Zarząd ŁZPS zwraca się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Na skutek przywołanej wyżej nowelizacji w ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono następujący przepis:

Art. 15zzzc.

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania w przypadku wygaśnięcia w czasie kadencji mandatu członka zarządu lub członka organu kontroli wewnętrznej, powodującej zmniejszenie liczby członków zarządu lub członków organu kontroli wewnętrznej poniżej minimum przewidzianego w statucie polskiego związku sportowego, odpowiednio zarządowi lub organowi kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego przysługuje prawo uzupełnienia składu do stanu minimum określonym w statucie związku.

2. W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do dnia 30 czerwca 2021 r. kadencja tych organów ulega przedłużeniu nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do związków sportowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251).

Zarząd ŁZPS zwraca uwagę, że obecna kadencja władz upływa 10 kwietnia 2020 r. tj. przed terminem wskazanym w ust. 2. (30 czerwca 2021 r.)

Mając zatem na uwadze treść ust. 2 oraz jego odpowiednie stosowanie do związków sportowych (w tym do ŁZPS) zawarte w ust. 3, Zarząd ŁZPS podjął uchwałę, że kadencja obecnych władz ŁZPS została przedłużona nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r.

Niezależnie od powyższego, Zarząd ŁZPS informuje, że będzie dążył do jak najszybszego przeprowadzenia Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia po ustabilizowaniu się sytuacji i zniesieniu obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.

 

Za Zarząd

Marek Hertel

Prezes ŁZPS